ခ်စ္ျခင္းနန္ ့ဖြဲ ့ေႏွာင္ရစ္ေသာအခါ

Posted on Leave a commentPosted in Books, Literature

စာအုပ္နာေမ။   ။ ခ်စ္ျခင္းနန္ ့ဖြဲ ့ေႏွာင္ရစ္ေသာအခါ စာရြီးဆရာ။  ။ စံလင္း (ဦးရာဇ္ျမီ) စာအမ်ိဳးအစား။ ရခိုင့္ဘ၀သရုပ္မွန္ အခ်စ္၀ထု