သုညလြယ္အိတ္

Posted on Leave a commentPosted in Books, Poetry

စာအုပ္နာေမ။ ။ သုညလြယ္အိတ္ စာရြီးဆရာ။ ။ ရခိုင္ေမာ္ဒန္ကဗ်ာသည္ရို ့စုေပါင္းရြီးဖြဲ ့ထားေရ။ စာအမ်ိဳးအစား။ ။ ရခိုင္ရို ့ရွင္သန္ျဖတ္သန္းလားနိန္ရေရ ဂနိေခတ္ကာလစင္ျမင့္ထက္မွာ ပြင့္အန္က်လာေရ ေခတ္ခံစားမွဳ ေမာ္ဒန္ကဗ်ာတိ