ဂႏၱ၀င္ကၾကိဳးနန္ ့ေမာ္ဒန္ကုထုံး

Posted on Leave a commentPosted in Books

စာအုပ္နာေမ။ ။ ဂႏၱ၀င္ကၾကိဳးနန္ ့ေမာ္ဒန္ကုထုံး စာရြီးဆရာ။ ။ ရခိုင္ေမာ္ဒန္ကဗ်ာဆရာ ၂၂ ေယာက္ ေပါင္းစုရြီးဖြဲ ့ထားမွဳ စာအမ်ိဳးအစားနန္ ့အေၾကာင္းအရာ။ ။ ရခိုင္ရို ့ရင္ဖတ္ ႏွလုံးသားနန္ ့စိတ္ခံစားမွဳတိကို ဖမ္းယူညိွဳ ့စားထားႏိုင္ေရ ရခိုင္ေမာ္ဒန္ကဗ်ာ