ရြက္ႏုျပန္ခ်ိန္ ရခိုင္ေမာ္ဒန္ကဗ်ာေပါင္းခ်ဴပ္

Posted on Leave a commentPosted in Books, Poetry

  စာအုပ္နာေမ။ ။ ရြက္ႏုျပန္ခ်ိန္ အေၾကာင္းအရာ။ ။ ေမာ္ဒန္ရခိုင္ကဗ်ာတိသီးသန္ ့စုစည္းထားမွဳ စီစိုင္သူ။ ။ ရခိုင္လွျမင့္  

ငါရို ့ဇာလုပ္ကတ္ဖို ့လဲ-၃

Posted on 1 CommentPosted in Books, Politics

စာအုပ္နာေမ။ ငါရို ့ဇာလုပ္ကတ္ဖို ့လဲ-၃ စီစိုင္သူ။ ရခိုင္လွျမင့္ စာရီးဆရာ။ ေပါင္းခ်ဴပ္ စာျမည္း။ လက္ဟိကာလ ရခိုင့္ႏိုင္ငံရီး၊ ေတာ္လွန္ရီး၊ လူမွဳရီး၊ ယိုင္ေက်းမွဳစေရ ေဆာင္းပါးေကာင္း အျမင္အယူအဆေကာင္းတိကို စုစည္းတင္ျပထားျခင္း   ဖတ္ၾကည့္ခ်င္ေက ေအာက္ကလင့္ခ္ကို ႏွိပ္ပနာ ေဒါင္းလုပ္ခ္ လုပ္ႏိုင္ပါေရ။    

ငါရို ့ဇာလုပ္ကတ္ဖို ့လဲ – ၂

Posted on Leave a commentPosted in Books, Politics

စာအုပ္နာေမ။ ငါရို ့ဇာလုပ္ကတ္ဖို ့လဲ-၂ စာရီးဆရာ။ စာရီးဆရာေပါင္းခ်ဴပ္ စာျမည္း။ လက္ဟိကာလ ရခိုင့္ႏိုင္ငံရီးနန္ ့ပတ္သက္ေတ ေဆာင္းပါးတိစုစည္းထားျခင္း   ဖတ္ၾကည့္ခ်င္ေက ေအာက္ကလင္ခ့္ကို ႏွိပ္ပနာ ေဒါင္းေလာခ့္လုပ္ႏိုင္ပါေရ။  

ငါရို ့ဇာလုပ္ကတ္ဖို ့လဲ

Posted on Leave a commentPosted in Books, Politics

စာအုပ္နာေမ။ ငါရို ့ဇာလုပ္ကတ္ဖို ့လဲ စာရီးဆရာ။ စံေက်ာ္ထြန္း (မဟာ၀ိဇၨာ) စာျမည္း။ ဗမာက်ဴးေက်ာ္သူနယ္ခ်ဲ ့ကို ဆန္ ့က်င္ေတာ္လွန္ေရ ရခိုင္အမ်ိဳးသားလြတ္ေျမာက္ရီးလွဳပ္ယွားမွဳကို ဇာပိုင္လုပ္လားသင့္လဲဆိုစြာကို တင္ျပေဆြးေႏြးထားေရ ႏိုင္ငံရီးစာတမ္း   ဖတ္ၾကည့္ခ်င္ေက ေအာက္ကလင့္ခ္ကို ႏွိပ္ပနာ ေဒါင္းေလာ့ခ္လုပ္လိုက္ပါ။    

ရခိုင္ကဗ်ာနန္ ့ရခိုင္အေတြးအေခၚ

Posted on Leave a commentPosted in Books, Literature, Politics

  စာအုပ္နာေမ။  ရခိုင္ကဗ်ာနန္ ့ရခိုင္အေတြးအေခၚ စာရီးဆရာ။  ဆရာစံေက်ာ္ထြန္း စာျမည္း။ ရခိုင့္စာပီအဆီအႏွစ္တိျဖစ္ေတ ကဗ်ာအမ်ိဳးအစားတိကို ရွင္းျပထားပနာ ရကၡိဳင့္မ႑ိဳင္ ရခိုင္အေတြးအေခၚတိကို ေဖာ္ျပထားပါေရ။ ရခိုင္စာပီေလ့လာသူရုိ ့နန္ ့ႏိုင္ငံရီးေတာ္လွန္ရီးသမားရို ့ဖတ္သင့္ေရ စာအုပ္ေကာင္းတစ္အုပ္ပါ။ ဖတ္ၾကည့္ခ်င္ေက ေအာက္ကလင့္ခ္ကို ႏွိပ္ပနာ Download လုပ္ႏိုင္ပါေရ။