ရကၡိဳင့္ေအာင္လံ ၁၉-၁၁

Posted on Leave a commentPosted in Books, Journals, Magazines, Politics

  ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္ျပည္သူ ့ဆက္ဆံရီးဌါနက ပုံႏွိပ္ထုတ္၀ီျဖန္ခ်ီေရ ရကၡိဳင့္ေအာင္လံ 19/11 စာေစာင္။ သမိုင္းအၾကီြးကို ဆပ္ပီးျခင္းစြာ သူရဲေကာင္းရို ့အလုပ္။ ဖတ္ၾကည့္ခ်င္ေက ေအာက္ကလင့္ခ္ကို download လုပ္ပနာ ဖတ္ၾကည့္လိုက္ကတ္ပါ။    

ရကၡိဳင့္ေအာင္လံ-၂

Posted on 1 CommentPosted in Books, Journals, Magazines, Politics

ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္ (Arakan Army) ျပည္သူ ့ဆက္ဆံရီးဌါနက ပုံႏွိပ္ထုတ္၀ီျဖန္ ့ခ်ီေရ ရကၡိဳင့္ေအာင္လံစာေစာင္ အမွတ္-၂ ပါ။ ဖတ္ၾကည့္ခ်င္ေက ေအာက္ကလင့္ခ္ကို download လုပ္ပနာ ဖတ္ၾကည့္ႏိုင္ပါေရ။  

ရကၡိဳင့္ေအာင္လံ-၁

Posted on Leave a commentPosted in Journals, Magazines, Politics

  ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္ ျပည္သူ ့ဆက္ဆံရီးဌါနက ပုံႏွိပ္ထုတ္၀ီျဖန္ ့ခ်ီေရ ရကၡိဳင့္ေအာင္လံ စာေစာင္ (၁) ပါ။ ဖတ္ၾကည့္ခ်င္ေက ေအာက္ကလင့္ခ္ကိုႏွိပ္ပနာ download လုပ္ ဖတ္ၾကည့္ႏိုင္ပါေရ။  

စိတ္ကူးေျခာက္ပိႆာနန္ ့ေျမာက္ဦးကဘီလူး

Posted on Leave a commentPosted in Books, Literature, Poetry, Politics

  စာအုပ္နာေမ။  ။ စိတ္ကူးေျခာက္ပိႆာနန္ ့ေျမာက္ဦးကဘီလူး ကေလာင္သွ်င္။  ။ ေျမာက္ဦးကဘီလူး အေၾကာင္းအရာ။  ။ ကဗ်ာ၊ ေဆာင္းပါး၊ စာပီ၊ အေတြးအေခၚ၊ ႏိုင္ငံရီးအျမင္တိ ေပါင္းစည္းေဖာ္ျပထားမွဳ စာျမည္း။ ။ ရခိုင္မ်ိဳးဆက္သစ္ေခ်အတြက္ အားဆီးတခြက္ျဖစ္လာႏိုင္စီေရ အရြီးအသားတိကို တြိရဖို ့ျဖစ္ေတပိုင္ စုိင္းစားေတြးေခၚစရာေခ်တိကိုေလ့ ခ်န္ထားပီးႏိုင္ေရ စာပီလက္ရာေခ်တခု   ဖတ္ၾကည့္ခ်င္ေက download လုပ္လိုက္ပါ။      

ငါရို ့ဇာလုပ္ကတ္ဖို ့လဲ-၄

Posted on Leave a commentPosted in Books, Politics

စာအုပ္နာေမ။ ငါရို ့ဇာလုပ္ကတ္ဖို ့လဲ စာရြီးဆရာ။  ။ ေပါင္းခ်ဴပ္ စီစိုင္သူ။ ။ ရခိုင္လွျမင့္ အေၾကာင္းအရာ။ ။ ဂနိကာလ ရခိုင့္ႏိုင္ငံရီးနယ္ပယ္ထဲက ျဖစ္ပ်က္နိန္ေရ ႏိုင္ငံရီးကိစၥတိကို ရီးသားထားေရ ေဆာင္းပါးတိ အိန္တာဗ်ဴးတိနန္ ့တျခားစိတ္၀င္စားစရာစာမူတိကို စုစည္းေဖာ္ျပထားျခင္း စာျမည္း။  ။ ရခိုင့္ႏိုင္ငံရီးျဖစ္ေပၚတိုးတက္မွဳကို ေလ့လာသုံးသပ္နိန္ေက ေဒစာအုပ္ကိုဖတ္ထားသင့္ပါေရ။   ဖတ္ၾကည့္ခ်င္ေက download လုပ္လိုက္ပါ။    

ငါရို ့ဇာလုပ္ကတ္ဖို ့လဲ-၃

Posted on 1 CommentPosted in Books, Politics

စာအုပ္နာေမ။ ငါရို ့ဇာလုပ္ကတ္ဖို ့လဲ-၃ စီစိုင္သူ။ ရခိုင္လွျမင့္ စာရီးဆရာ။ ေပါင္းခ်ဴပ္ စာျမည္း။ လက္ဟိကာလ ရခိုင့္ႏိုင္ငံရီး၊ ေတာ္လွန္ရီး၊ လူမွဳရီး၊ ယိုင္ေက်းမွဳစေရ ေဆာင္းပါးေကာင္း အျမင္အယူအဆေကာင္းတိကို စုစည္းတင္ျပထားျခင္း   ဖတ္ၾကည့္ခ်င္ေက ေအာက္ကလင့္ခ္ကို ႏွိပ္ပနာ ေဒါင္းလုပ္ခ္ လုပ္ႏိုင္ပါေရ။    

ငါရို ့ဇာလုပ္ကတ္ဖို ့လဲ – ၂

Posted on Leave a commentPosted in Books, Politics

စာအုပ္နာေမ။ ငါရို ့ဇာလုပ္ကတ္ဖို ့လဲ-၂ စာရီးဆရာ။ စာရီးဆရာေပါင္းခ်ဴပ္ စာျမည္း။ လက္ဟိကာလ ရခိုင့္ႏိုင္ငံရီးနန္ ့ပတ္သက္ေတ ေဆာင္းပါးတိစုစည္းထားျခင္း   ဖတ္ၾကည့္ခ်င္ေက ေအာက္ကလင္ခ့္ကို ႏွိပ္ပနာ ေဒါင္းေလာခ့္လုပ္ႏိုင္ပါေရ။  

ငါရို ့ဇာလုပ္ကတ္ဖို ့လဲ

Posted on Leave a commentPosted in Books, Politics

စာအုပ္နာေမ။ ငါရို ့ဇာလုပ္ကတ္ဖို ့လဲ စာရီးဆရာ။ စံေက်ာ္ထြန္း (မဟာ၀ိဇၨာ) စာျမည္း။ ဗမာက်ဴးေက်ာ္သူနယ္ခ်ဲ ့ကို ဆန္ ့က်င္ေတာ္လွန္ေရ ရခိုင္အမ်ိဳးသားလြတ္ေျမာက္ရီးလွဳပ္ယွားမွဳကို ဇာပိုင္လုပ္လားသင့္လဲဆိုစြာကို တင္ျပေဆြးေႏြးထားေရ ႏိုင္ငံရီးစာတမ္း   ဖတ္ၾကည့္ခ်င္ေက ေအာက္ကလင့္ခ္ကို ႏွိပ္ပနာ ေဒါင္းေလာ့ခ္လုပ္လိုက္ပါ။    

ရခိုင္ကဗ်ာနန္ ့ရခိုင္အေတြးအေခၚ

Posted on Leave a commentPosted in Books, Literature, Politics

  စာအုပ္နာေမ။  ရခိုင္ကဗ်ာနန္ ့ရခိုင္အေတြးအေခၚ စာရီးဆရာ။  ဆရာစံေက်ာ္ထြန္း စာျမည္း။ ရခိုင့္စာပီအဆီအႏွစ္တိျဖစ္ေတ ကဗ်ာအမ်ိဳးအစားတိကို ရွင္းျပထားပနာ ရကၡိဳင့္မ႑ိဳင္ ရခိုင္အေတြးအေခၚတိကို ေဖာ္ျပထားပါေရ။ ရခိုင္စာပီေလ့လာသူရုိ ့နန္ ့ႏိုင္ငံရီးေတာ္လွန္ရီးသမားရို ့ဖတ္သင့္ေရ စာအုပ္ေကာင္းတစ္အုပ္ပါ။ ဖတ္ၾကည့္ခ်င္ေက ေအာက္ကလင့္ခ္ကို ႏွိပ္ပနာ Download လုပ္ႏိုင္ပါေရ။