ရကၡိဳင့္ေအာင္လံ ၁၉-၁၁

Posted on Leave a commentPosted in Books, Journals, Magazines, Politics

  ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္ျပည္သူ ့ဆက္ဆံရီးဌါနက ပုံႏွိပ္ထုတ္၀ီျဖန္ခ်ီေရ ရကၡိဳင့္ေအာင္လံ 19/11 စာေစာင္။ သမိုင္းအၾကီြးကို ဆပ္ပီးျခင္းစြာ သူရဲေကာင္းရို ့အလုပ္။ ဖတ္ၾကည့္ခ်င္ေက ေအာက္ကလင့္ခ္ကို download လုပ္ပနာ ဖတ္ၾကည့္လိုက္ကတ္ပါ။    

ရကၡိဳင့္ေအာင္လံ-၂

Posted on 1 CommentPosted in Books, Journals, Magazines, Politics

ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္ (Arakan Army) ျပည္သူ ့ဆက္ဆံရီးဌါနက ပုံႏွိပ္ထုတ္၀ီျဖန္ ့ခ်ီေရ ရကၡိဳင့္ေအာင္လံစာေစာင္ အမွတ္-၂ ပါ။ ဖတ္ၾကည့္ခ်င္ေက ေအာက္ကလင့္ခ္ကို download လုပ္ပနာ ဖတ္ၾကည့္ႏိုင္ပါေရ။  

ရကၡိဳင့္ေအာင္လံ-၁

Posted on Leave a commentPosted in Journals, Magazines, Politics

  ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္ ျပည္သူ ့ဆက္ဆံရီးဌါနက ပုံႏွိပ္ထုတ္၀ီျဖန္ ့ခ်ီေရ ရကၡိဳင့္ေအာင္လံ စာေစာင္ (၁) ပါ။ ဖတ္ၾကည့္ခ်င္ေက ေအာက္ကလင့္ခ္ကိုႏွိပ္ပနာ download လုပ္ ဖတ္ၾကည့္ႏိုင္ပါေရ။