၀ံလက္ပ်ိဳရို ့သုခုမေရာင္နီ

Posted on Posted in Books, Poetry

စာအုပ္နာေမ။ ။ ၀ံလက္ပ်ိဳရို ့သုခုမေရာင္နီ

စာရြီးဆရာ။ ။ ရခိုင္ေမာ္ဒန္ကဗ်ာသည္ ၂၁ ေယာက္

စာအမ်ိဳးအစား။ ။ ရခိုင္ေမာ္ဒန္ကဗ်ာ

အေၾကာင္းအရာ။ ။ မ်က္ေမွာက္ရခိုင့္ဘ၀ ရခိုင့္ခံစားခ်က္ ရခိုင့္အျမင္တိ ထင္ဟပ္နိန္ေရ ရခိုင္ရို ့ပစၥကၡစင္ျမင့္ထက္က ကဗ်ာပန္းဖူးေခ်တိပြင့္လန္းလာျခင္း

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *