သုညလြယ္အိတ္

Posted on Posted in Books, Poetry

စာအုပ္နာေမ။ ။ သုညလြယ္အိတ္

စာရြီးဆရာ။ ။ ရခိုင္ေမာ္ဒန္ကဗ်ာသည္ရို ့စုေပါင္းရြီးဖြဲ ့ထားေရ။

စာအမ်ိဳးအစား။ ။ ရခိုင္ရို ့ရွင္သန္ျဖတ္သန္းလားနိန္ရေရ ဂနိေခတ္ကာလစင္ျမင့္ထက္မွာ ပြင့္အန္က်လာေရ ေခတ္ခံစားမွဳ ေမာ္ဒန္ကဗ်ာတိ

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *