ရြက္ႏုျပန္ခ်ိန္ ရခိုင္ေမာ္ဒန္ကဗ်ာေပါင္းခ်ဴပ္

Posted on Posted in Books, Poetry

rnpc_cover

 

စာအုပ္နာေမ။ ။ ရြက္ႏုျပန္ခ်ိန္

အေၾကာင္းအရာ။ ။ ေမာ္ဒန္ရခိုင္ကဗ်ာတိသီးသန္ ့စုစည္းထားမွဳ

စီစိုင္သူ။ ။ ရခိုင္လွျမင့္

Download-PDF-Button1

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *