ရခိုင္သားၾကီးဘားသို ့ပီးစာ- ရိုးမလူ

Posted on Posted in Books, Literature

anopenlettertorakhinethargree

 

စာအုပ္နာေမ။  ။ ရခိုင္သားၾကီးဘားသို ့ပီးစာ

စာရြီးဆရာ။   ။ ရိုးမလူ

အေၾကာင္းအရာ။ ရသဖြဲ ့၊ မိတၱာဖြဲ ့၊ ဆုံးမစာပုံစံမ်ိဳး၊ ဗဟုသုတရစရာအေၾကာင္းအရာေပါင္းစုံပါေရ ေဆာင္းပါးအက္ေဆးေခ်တိစုစည္းထားမွဳ

စာျမည္း။  ။ အိတ္ဖြင့္စာပီးျခင္း၊ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးျခင္းတိကို ရသေျမာက္ေအာင္ရီးဖြဲ ့ထားေရ စာအုပ္ပါ။ ေမာ္ဒန္ရခိုင့္ရသစာပီအတြက္ အုတ္တစ္ခ်ပ္သဲတစ္ပြင့္ထက္ပိုေရ စာအုပ္ေခ်တစ္အုပ္ျဖစ္နိန္လို ့ဖတ္ၾကည့္ကတ္ပါ။

Download-PDF-Button1

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *