ရကၡိဳင့္ေအာင္လံ-၂

Posted on Posted in Books, Journals, Magazines, Politics

Arakanflag2Cover

ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္ (Arakan Army) ျပည္သူ ့ဆက္ဆံရီးဌါနက ပုံႏွိပ္ထုတ္၀ီျဖန္ ့ခ်ီေရ ရကၡိဳင့္ေအာင္လံစာေစာင္ အမွတ္-၂ ပါ။ ဖတ္ၾကည့္ခ်င္ေက ေအာက္ကလင့္ခ္ကို download လုပ္ပနာ ဖတ္ၾကည့္ႏိုင္ပါေရ။

Download-PDF-Button1

 

One thought on “ရကၡိဳင့္ေအာင္လံ-၂

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *