ရကၡိဳင့္ေအာင္လံ-၁

Posted on Posted in Journals, Magazines, Politics

TheArakanFlag

 

ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္ ျပည္သူ ့ဆက္ဆံရီးဌါနက ပုံႏွိပ္ထုတ္၀ီျဖန္ ့ခ်ီေရ ရကၡိဳင့္ေအာင္လံ စာေစာင္ (၁) ပါ။

ဖတ္ၾကည့္ခ်င္ေက ေအာက္ကလင့္ခ္ကိုႏွိပ္ပနာ download လုပ္ ဖတ္ၾကည့္ႏိုင္ပါေရ။

Download-PDF-Button1

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *