ရကၡိဳင့္ေအာင္လံ ၁၉-၁၁

Posted on Posted in Books, Journals, Magazines, Politics

arakanflagbulletin19-11

 

ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္ျပည္သူ ့ဆက္ဆံရီးဌါနက ပုံႏွိပ္ထုတ္၀ီျဖန္ခ်ီေရ ရကၡိဳင့္ေအာင္လံ 19/11 စာေစာင္။ သမိုင္းအၾကီြးကို ဆပ္ပီးျခင္းစြာ သူရဲေကာင္းရို ့အလုပ္။

ဖတ္ၾကည့္ခ်င္ေက ေအာက္ကလင့္ခ္ကို download လုပ္ပနာ ဖတ္ၾကည့္လိုက္ကတ္ပါ။

Download-PDF-Button1

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *