ငါရို ့ဇာလုပ္ကတ္ဖို ့လဲ-၄

Posted on Posted in Books, Politics

whatshallwedo4

စာအုပ္နာေမ။ ငါရို ့ဇာလုပ္ကတ္ဖို ့လဲ

စာရြီးဆရာ။  ။ ေပါင္းခ်ဴပ္

စီစိုင္သူ။ ။ ရခိုင္လွျမင့္

အေၾကာင္းအရာ။ ။ ဂနိကာလ ရခိုင့္ႏိုင္ငံရီးနယ္ပယ္ထဲက ျဖစ္ပ်က္နိန္ေရ ႏိုင္ငံရီးကိစၥတိကို ရီးသားထားေရ ေဆာင္းပါးတိ အိန္တာဗ်ဴးတိနန္ ့တျခားစိတ္၀င္စားစရာစာမူတိကို စုစည္းေဖာ္ျပထားျခင္း

စာျမည္း။  ။ ရခိုင့္ႏိုင္ငံရီးျဖစ္ေပၚတိုးတက္မွဳကို ေလ့လာသုံးသပ္နိန္ေက ေဒစာအုပ္ကိုဖတ္ထားသင့္ပါေရ။

 

ဖတ္ၾကည့္ခ်င္ေက download လုပ္လိုက္ပါ။

Download-PDF-Button1

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *