ငါရို ့ဇာလုပ္ကတ္ဖို ့လဲ – ၂

Posted on Posted in Books, Politics

Whatshallwedo

စာအုပ္နာေမ။ ငါရို ့ဇာလုပ္ကတ္ဖို ့လဲ-၂

စာရီးဆရာ။ စာရီးဆရာေပါင္းခ်ဴပ္

စာျမည္း။ လက္ဟိကာလ ရခိုင့္ႏိုင္ငံရီးနန္ ့ပတ္သက္ေတ ေဆာင္းပါးတိစုစည္းထားျခင္း

 

ဖတ္ၾကည့္ခ်င္ေက ေအာက္ကလင္ခ့္ကို ႏွိပ္ပနာ ေဒါင္းေလာခ့္လုပ္ႏိုင္ပါေရ။

Download-PDF-Button1

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *