ခ်စ္ျခင္းနန္ ့ဖြဲ ့ေႏွာင္ရစ္ေသာအခါ

Posted on Posted in Books, Literature

စာအုပ္နာေမ။   ။ ခ်စ္ျခင္းနန္ ့ဖြဲ ့ေႏွာင္ရစ္ေသာအခါ

စာရြီးဆရာ။  ။ စံလင္း (ဦးရာဇ္ျမီ)

စာအမ်ိဳးအစား။ ရခိုင့္ဘ၀သရုပ္မွန္ အခ်စ္၀ထု

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *