ငါရို ့ဇာလုပ္ကတ္ဖို ့လဲ-၃

Posted on Leave a commentPosted in Books, Politics

စာအုပ္နာေမ။ ငါရို ့ဇာလုပ္ကတ္ဖို ့လဲ-၃ စီစိုင္သူ။ ရခိုင္လွျမင့္ စာရီးဆရာ။ ေပါင္းခ်ဴပ္ စာျမည္း။ လက္ဟိကာလ ရခိုင့္ႏိုင္ငံရီး၊ ေတာ္လွန္ရီး၊ လူမွဳရီး၊ ယိုင္ေက်းမွဳစေရ ေဆာင္းပါးေကာင္း အျမင္အယူအဆေကာင္းတိကို စုစည္းတင္ျပထားျခင္း   ဖတ္ၾကည့္ခ်င္ေက ေအာက္ကလင့္ခ္ကို ႏွိပ္ပနာ ေဒါင္းလုပ္ခ္ လုပ္ႏိုင္ပါေရ။ ငါရို ့ဇာလုပ္ကတ္ဖို ့လဲ ၃

ငါရို ့ဇာလုပ္ကတ္ဖို ့လဲ – ၂

Posted on Leave a commentPosted in Books, Politics

စာအုပ္နာေမ။ ငါရို ့ဇာလုပ္ကတ္ဖို ့လဲ-၂ စာရီးဆရာ။ စာရီးဆရာေပါင္းခ်ဴပ္ စာျမည္း။ လက္ဟိကာလ ရခိုင့္ႏိုင္ငံရီးနန္ ့ပတ္သက္ေတ ေဆာင္းပါးတိစုစည္းထားျခင္း   ဖတ္ၾကည့္ခ်င္ေက ေအာက္ကလင္ခ့္ကို ႏွိပ္ပနာ ေဒါင္းေလာခ့္လုပ္ႏိုင္ပါေရ။   ငါရို ့ဇာလုပ္ကတ္ဖို ့လဲ ၂

ငါရို ့ဇာလုပ္ကတ္ဖို ့လဲ

Posted on Leave a commentPosted in Books, Politics

စာအုပ္နာေမ။ ငါရို ့ဇာလုပ္ကတ္ဖို ့လဲ စာရီးဆရာ။ စံေက်ာ္ထြန္း (မဟာ၀ိဇၨာ) စာျမည္း။ ဗမာက်ဴးေက်ာ္သူနယ္ခ်ဲ ့ကို ဆန္ ့က်င္ေတာ္လွန္ေရ ရခိုင္အမ်ိဳးသားလြတ္ေျမာက္ရီးလွဳပ္ယွားမွဳကို ဇာပိုင္လုပ္လားသင့္လဲဆိုစြာကို တင္ျပေဆြးေႏြးထားေရ ႏိုင္ငံရီးစာတမ္း   ဖတ္ၾကည့္ခ်င္ေက ေအာက္ကလင့္ခ္ကို ႏွိပ္ပနာ ေဒါင္းေလာ့ခ္လုပ္လိုက္ပါ။   ငါရို ့တိ ဇာလုပ္ကတ္ဖို ့လဲ

ရခိုင္ကဗ်ာနန္ ့ရခိုင္အေတြးအေခၚ

Posted on Leave a commentPosted in Books, Literature, Politics

  စာအုပ္နာေမ။  ရခိုင္ကဗ်ာနန္ ့ရခိုင္အေတြးအေခၚ စာရီးဆရာ။  ဆရာစံေက်ာ္ထြန္း စာျမည္း။ ရခိုင့္စာပီအဆီအႏွစ္တိျဖစ္ေတ ကဗ်ာအမ်ိဳးအစားတိကို ရွင္းျပထားပနာ ရကၡိဳင့္မ႑ိဳင္ ရခိုင္အေတြးအေခၚတိကို ေဖာ္ျပထားပါေရ။ ရခိုင္စာပီေလ့လာသူရုိ ့နန္ ့ႏိုင္ငံရီးေတာ္လွန္ရီးသမားရို ့ဖတ္သင့္ေရ စာအုပ္ေကာင္းတစ္အုပ္ပါ။ ဖတ္ၾကည့္ခ်င္ေက ေအာက္ကလင့္ခ္ကို ႏွိပ္ပနာ Download လုပ္ႏိုင္ပါေရ။ RakhineKabyarHnuntRakhineAhTwaeAhKhor