hotdropssnow

ႏွင္းရည္ပူ

Posted on Leave a commentPosted in Books, Literature, Poetry

စာအုပ္နာေမ။  ။ ႏွင္းရည္ပူ စာရြီးဆရာ။  ။ ကဗ်ာဆရာေပါင္းခ်ဴပ္ အေၾကာင္းအရာ။  ။ ေမာ္ဒန္ရခိုင္ကဗ်ာစုစည္းထားမွဳ စာျမည္း။  ။ ရခိုင္ရို ့ဘ၀၊ ရခိုင့္ခံစားခ်က္နန္ ့ရခိုင့္အယူအဆ ထြက္ေပါက္ရွာျခင္းကို တြိခ်င္ေက ေဒကဗ်ာစာအုပ္ကို ဖတ္ၾကည့္လိုက္ပါ။ ရခိုင့္သရုပ္မွန္စာပီ (Arakanese Literature Realism) ကို မ႑ိဳင္ထူျပထားေရ ျပည္သူ ့ကဗ်ာတိျဖစ္ပါေရ။  

RakhineWayRaungBarBarAlbum

ရခိုင္၀ယ္ေရာင္းဘားဘာအယ္လ္ဘမ္

Posted on Leave a commentPosted in Books, Literature

စာအုပ္နာေမ။  ။ ရခိုင္၀ယ္ေရာင္းဘားဘာ အယ္လ္ဘမ္ စာရြီးဆရာမ။  ။ ပံသုခင္ (ရခိုင္ျပည္) အေၾကာင္းအရာ။  ။ ရခိုင္၀ထုတိုတိ ဖန္တီးထားမွဳ စာျမည္း။  ။ ရခိုင္ရသစာပီလိုင္းကို အားသန္ေရ စာဖတ္ပရိတ္သတ္ရို ့အၾကိဳက္တြိႏိုင္ေရ အရြီးအသားတိနန္ ့ထုဆစ္ထားေရ စာအုပ္ေကာင္း   ေအာက္ကလင့္ခ္ကိုႏွိပ္ပနာ ဖတ္ၾကည့္လိုက္ပါ။  

RakhineSarPayKhaRee

ရခိုင္စာေပခရီး

Posted on Leave a commentPosted in Books, Literature

စာအုပ္နာေမ။  ။ ရခိုင္စာေပခရီး စာရြီးဆရာ။  ။ အရွင္ေကာသလႅ (ဂေ၀သီ) အေၾကာင္းအရာ။   ။ ရခိုင္စာပီသမိုင္းေၾကာင္းကို ေလ့လာရြီးသားတင္ျပထားျခင္း စာျမည္း။  ။ ရခိုင္စာပီသမိုင္းကို ခေရစိတြင္းက်သိခ်င္ေကေတာ့ ေဒစာအုပ္ကိုဖတ္သင့္ေရလို ့အၾကံျပဳပါေရ။ ေ၀သာလီေခတ္မွာ ရကၡ၀ဏၰအကၡရာကို သုံးစြဲျပီးေက ရခိုင့္စာပီခရီး ၾသဇာအရွိန္အ၀ါျမင့္မားပါလတ္ျခင္းကို ေဒစာအုပ္မွာ ေဖာ္ျပထားျခင္းက ရခိုင္ရို ့စာပီစြာ ကမၻာ့အဆင့္၀င္စာပီတခုျဖစ္ခေၾကာင္းကို သက္သီခံထားျခင္းေလ့ျဖစ္ပါေရ။ ဖတ္ၾကည့္ခ်င္ေက ေအာက္ကလင့္ခ္ကိုႏွိပ္ပနာဖတ္ၾကည့္လိုက္ကတ္ပါ။  

arakanflagbulletin19-11

ရကၡိဳင့္ေအာင္လံ ၁၉-၁၁

Posted on 1 CommentPosted in Books, Journals, Magazines, Politics

  ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္ျပည္သူ ့ဆက္ဆံရီးဌါနက ပုံႏွိပ္ထုတ္၀ီျဖန္ခ်ီေရ ရကၡိဳင့္ေအာင္လံ 19/11 စာေစာင္။ သမိုင္းအၾကီြးကို ဆပ္ပီးျခင္းစြာ သူရဲေကာင္းရို ့အလုပ္။ ဖတ္ၾကည့္ခ်င္ေက ေအာက္ကလင့္ခ္ကို download လုပ္ပနာ ဖတ္ၾကည့္လိုက္ကတ္ပါ။    

Arakanflag2Cover

ရကၡိဳင့္ေအာင္လံ-၂

Posted on 1 CommentPosted in Books, Journals, Magazines, Politics

ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္ (Arakan Army) ျပည္သူ ့ဆက္ဆံရီးဌါနက ပုံႏွိပ္ထုတ္၀ီျဖန္ ့ခ်ီေရ ရကၡိဳင့္ေအာင္လံစာေစာင္ အမွတ္-၂ ပါ။ ဖတ္ၾကည့္ခ်င္ေက ေအာက္ကလင့္ခ္ကို download လုပ္ပနာ ဖတ္ၾကည့္ႏိုင္ပါေရ။  

TheArakanFlag

ရကၡိဳင့္ေအာင္လံ-၁

Posted on Leave a commentPosted in Journals, Magazines, Politics

  ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္ ျပည္သူ ့ဆက္ဆံရီးဌါနက ပုံႏွိပ္ထုတ္၀ီျဖန္ ့ခ်ီေရ ရကၡိဳင့္ေအာင္လံ စာေစာင္ (၁) ပါ။ ဖတ္ၾကည့္ခ်င္ေက ေအာက္ကလင့္ခ္ကိုႏွိပ္ပနာ download လုပ္ ဖတ္ၾကည့္ႏိုင္ပါေရ။  

စိတ္ကူးေျခာက္ပိႆာနန္ ့ေျမာက္ဦးကဘီလူး

Posted on Leave a commentPosted in Books, Literature, Poetry, Politics

  စာအုပ္နာေမ။  ။ စိတ္ကူးေျခာက္ပိႆာနန္ ့ေျမာက္ဦးကဘီလူး ကေလာင္သွ်င္။  ။ ေျမာက္ဦးကဘီလူး အေၾကာင္းအရာ။  ။ ကဗ်ာ၊ ေဆာင္းပါး၊ စာပီ၊ အေတြးအေခၚ၊ ႏိုင္ငံရီးအျမင္တိ ေပါင္းစည္းေဖာ္ျပထားမွဳ စာျမည္း။ ။ ရခိုင္မ်ိဳးဆက္သစ္ေခ်အတြက္ အားဆီးတခြက္ျဖစ္လာႏိုင္စီေရ အရြီးအသားတိကို တြိရဖို ့ျဖစ္ေတပိုင္ စုိင္းစားေတြးေခၚစရာေခ်တိကိုေလ့ ခ်န္ထားပီးႏိုင္ေရ စာပီလက္ရာေခ်တခု   ဖတ္ၾကည့္ခ်င္ေက download လုပ္လိုက္ပါ။      

အိမ္-ရခိုင္ကဗ်ာစင္းသီး

Posted on Leave a commentPosted in Books, Poetry

  နာေမ။  ။ အိမ္- ရခိုင္ကဗ်ာစင္းသီး ကဗ်ာဆရာ။ ။ ခိုင္ထြီး အေၾကာင္းအရာ။  ။ ရခိုင့္ဘ၀၊ ရခိုင့္ခံစားခ်က္၊ ရခိုင့္အယူအဆ၊ ရခိုင့္အျမင္တိ ထင္ဟပ္ထားေရ ရခိုင္ကဗ်ာစင္းသီးတိ ထုဆစ္ဖြဲ ့သီထားျခင္း စာျမည္း။  ။ စာပီေရ အလွတရားကို ရွာေဖြေရပိုင္ သစၥာတရားကိုေလ့ ရွာေရ။ မ်က္ေမွာက္အက်ပ္အတည္းကရုန္းထြက္လားႏိုင္ဖို ့ ႏိုင္ငံရီးထြက္ေပါက္အိုင္ဒီယာလိုဂ်ီတခုမွာ အျခီခံျပီးေက ျဖစ္ေပၚလာတတ္ေတ စာပီရီစီးေၾကာင္းၾကီးတိကို ေလ့လာၾကည့္လိုက္ေက ကဗ်ာတိစြာ စကားလုံးတိတိုေကေလ့ အဓိပၸါယ္ကေလးနက္ေတ။ စိန္ခဲျမခဲပိုင္ တန္ဖိုးဟိေရ။ ရခိုင္ျပည္နန္ ့ရခိုင္လူမ်ိဳးလြတ္လပ္ျခင္းအတြက္တိုက္ပြဲ၀င္လာကတ္ေတ ရခိုင္အမ်ိဳးသားလြတ္ေျမာက္ရီးလွဳပ္ယွားမွဳမွာ ကဗ်ာဆရာရို ့၏အခန္းက႑က အေရးၾကီးေရ နိန္ရာမွာဟိနိန္ေရ။ ရခိုင္ျပည္သူလူထုကို စိတ္ခြန္အားပီးႏိုင္ေရ ခိုင္ထြီး၏ အိမ္-ရခိုင္ကဗ်ာစင္းသီး စာအုပ္ေခ်က ရခိုင္စာဖတ္ပရိတ္သတ္ကို အဟာရတခုခုပီးႏိုင္ဖို ့စြာက အမွန္ပါ။ ဖတ္ၾကည့္ခ်င္ေက ေအာက္ကလင့္ခ္ကို ႏွိပ္ျပီးေက download လုပ္ ဖတ္ၾကည့္လိုက္ပါ။    

ရခိုင္သားၾကီးဘားသို ့ပီးစာ- ရိုးမလူ

Posted on Leave a commentPosted in Books, Literature

  စာအုပ္နာေမ။  ။ ရခိုင္သားၾကီးဘားသို ့ပီးစာ စာရြီးဆရာ။   ။ ရိုးမလူ အေၾကာင္းအရာ။ ရသဖြဲ ့၊ မိတၱာဖြဲ ့၊ ဆုံးမစာပုံစံမ်ိဳး၊ ဗဟုသုတရစရာအေၾကာင္းအရာေပါင္းစုံပါေရ ေဆာင္းပါးအက္ေဆးေခ်တိစုစည္းထားမွဳ စာျမည္း။  ။ အိတ္ဖြင့္စာပီးျခင္း၊ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးျခင္းတိကို ရသေျမာက္ေအာင္ရီးဖြဲ ့ထားေရ စာအုပ္ပါ။ ေမာ္ဒန္ရခိုင့္ရသစာပီအတြက္ အုတ္တစ္ခ်ပ္သဲတစ္ပြင့္ထက္ပိုေရ စာအုပ္ေခ်တစ္အုပ္ျဖစ္နိန္လို ့ဖတ္ၾကည့္ကတ္ပါ။    

ငါရို ့ဇာလုပ္ကတ္ဖို ့လဲ-၄

Posted on Leave a commentPosted in Books, Politics

စာအုပ္နာေမ။ ငါရို ့ဇာလုပ္ကတ္ဖို ့လဲ စာရြီးဆရာ။  ။ ေပါင္းခ်ဴပ္ စီစိုင္သူ။ ။ ရခိုင္လွျမင့္ အေၾကာင္းအရာ။ ။ ဂနိကာလ ရခိုင့္ႏိုင္ငံရီးနယ္ပယ္ထဲက ျဖစ္ပ်က္နိန္ေရ ႏိုင္ငံရီးကိစၥတိကို ရီးသားထားေရ ေဆာင္းပါးတိ အိန္တာဗ်ဴးတိနန္ ့တျခားစိတ္၀င္စားစရာစာမူတိကို စုစည္းေဖာ္ျပထားျခင္း စာျမည္း။  ။ ရခိုင့္ႏိုင္ငံရီးျဖစ္ေပၚတိုးတက္မွဳကို ေလ့လာသုံးသပ္နိန္ေက ေဒစာအုပ္ကိုဖတ္ထားသင့္ပါေရ။   ဖတ္ၾကည့္ခ်င္ေက download လုပ္လိုက္ပါ။